O nas

rsz_logo

 

 

 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła jest prowadzona przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Katowicach, dzięki czemu zapewnia swoim uczniom praktyki zawodowe
w zakładach zrzeszonych w Cechu, pod nadzorem mistrzów w zawodach.
Uczniowie/młodociani pracownicy uczęszczają do szkoły trzy razy w tygodniu
w klasie I i II, a w klasie III dwa razy w tygodniu.
W pozostałe dni uczą się nauki zawodu u pracodawcy.
Uczeń rozpoczynając naukę w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej nie może mieć skończone 18 lat.
W szkole zawodowej realizuje obowiązek nauki, gdyż pracodawca z którym uczeń podpisał umowę o praktyczną naukę zawodu odsyła go na kształcenie teoretyczne
do szkoły.
Odbywając praktyczną naukę zawodu, uczeń jest jednocześnie u swego pracodawcy młodocianym pracownikiem, a swoje obowiązki i prawa wykonuje i nabywa zgodnie
z Kodeksem Pracy dla młodocianych pracowników.
Po ukończeniu szkoły, a po 36 miesiącach nauki zawodu, uczniowie przystępują
do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowe informacje:
– młodocianemu pracownikowi/uczniowi zawodu przysługuje wynagrodzenie
za pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy dla młodocianych pracowników,
– szkoła wypożycza komplet podręczników na dany rok szkolny dla każdego ucznia,
– zajęcia odbywają się do południa (w systemie dziennym),
– nauka w szkole jest bezpłatna,
– uczymy się języka angielskiego.